• زنوگرافت شیشه ای (پودر استخوان) NovaTeb- Bone+ Jar

زنوگرافت شیشه ای (پودر استخوان) NovaTeb- Bone+ Jar

مشخصات فنی

زنوگرافت شیشه ای (پودر استخوان) NovaTeb- Bone+ Jar