• خمیر پانسمان موقت ۴۰ گرمی - EX TEMP - Parla

خمیر پانسمان موقت ۴۰ گرمی - EX TEMP - Parla

EXTEMP Temporary Filling

پارلا( PARLA )

40000 >> 37000
 
موجود
 
EXTEMP یک نـوع خـمـیـر پـانـسـمـان رادیواُپک و تقـویت شده بـا رزیـن اسـت که در مجـــاورت بــزاق دهــــان و تحـت رطـوبـت سفت می شود. این محصـول به منظـور آب بندی و پـرکـردن مـوقـت بـه کار می رود. EXTEMP بـه گــونـه ای طراحی شـده است که به واسـطه گـیـرش کـنـتـرل شـده آن در ابـتـدا به آرامی منبسط شده، سـپــس بـه سـرعت سفت می شود و از این طـریـق آب بنـدی کامل و بـدون تخلخـل را فراهم می آورد.

EXTEMP بـا زمـان گیـرش بهبود یافته خـود که در حدود  50دقیقـه می باشـد،
 

موارد تجویزی:

– آببندی و پرکردن موقت حفره پس از عصب کشی
– ترمیمات موقت بخصوص ترمیم اینله
– پرکردن موقت موضع ایمپلنت

ویژگی های کلیدی:

– استحکام و گیرش تقویت شده
– بـدون میکـرولیکیج (ریز نشت)
– بـدون اوژنـول و بــوی نامطبـوع
– چسبندگی مطلوب به عاج
– کیورینگ بدون تخلخل
– عمق کیور مطلوب

نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

خمیر پانسمان موقت ۴۰ گرمی - EX TEMP - Parla